مجله فایل شعر

فایل شعر عنوان مجله‌ اینترنتی کالج شعر عبدالرضایی و تریبونی مکتوب برای ناادبیات امروز است که هر ماه منتشر مى شود

مجله فایل 9 دانلود

مجله فایل 9

مجله فایل شعر 9 در خرداد ماه 1396 توسط نشر کالج منتشر شد

مجله فایل 8 دانلود

مجله فایل 8

مجله فایل شعر 8 در اردیبهشت ماه 1396 توسط نشر کالج منتشر شد

مجله فایل 7 دانلود

مجله فایل 7

مجله فایل شعر 7 در اسفند ماه 1395 توسط نشر کالج منتشر شد

مجله فایل شعر 6 دانلود

مجله فایل شعر 6

مجله فایل شعر 6 در بهمن ماه 1395 توسط نشر کالج منتشر شد

مجله فایل شعر 5 دانلود

مجله فایل شعر 5

مجله فایل شعر 5 در دی ماه 1395 توسط نشر کالج منتشر شد

مجله فایل شعر 4 دانلود

مجله فایل شعر 4

مجله فایل شعر 4 در آذر ماه 1395 توسط نشر کالج منتشر شد

مجله فایل شعر 3 دانلود

مجله فایل شعر 3

شماره سوم مجله فایل شعر شامل بحث های تئوریک، شعر، نقد شعر، عکس شعر , و شعر دری

مجله فایل شعر2 دانلود

مجله فایل شعر2

شماره دوم مجله فایل شعر شامل بحث های تئوریک، شعر، نقد شعر، عکس شعر و ....

مجله فایل شعر 1 دانلود

مجله فایل شعر 1

شماره اول مجله فایل شعر شامل بحث های تئوریک، شعر، نقد شعر، عکس شعر